02363.60.60.86

U&A - KINO

Hai công ty Công ty Cổ Phần Thiết kế Đô thị - Kiến trúc U&A và Công ty KINO Architects ký kết hợp liên doanh tác nhằm mục đích cùng tham gia thi tuyển cuộc thi: Thi tuyển phương án Cải tạo, Nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng.

WRITE TO US

t-v-dinh@uanda.com.vn

https://uanda.com.vn/

02363.60.60.86

02363.95.63.39

2F Barotex Bld., 794 Ngo Quyen St., Son tra Dist., Danang City, Vietnam.

CHAT WITH U&A